Юридическая информация

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 18.06.2018 р.

Рішення емітента про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу 26.04.2018 р.

Рішення емітента про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 26.04.2018 р

Зміна складу посадових осіб емітента. 26.04.2018 р

Річний звіт за 2017 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства 15.01.2018р.

Доповнення до Публічної безвідкличної вимоги